ATRAKCJE SZKLARSKIEJ PORĘBY

2018-07-16
Ze Szklarskiej Por?by prowadzi wiele szlaków turystycznych - miejscowo?? le?y w dolinie Kamiennej, na styku Karkonoszy i Gór Izerskich. Jednak równie? w samej Szklarskiej Por?bie i jej okolicach czeka na turystów wiele atrakcji. Co warto tu zobaczy??
 

Szrenica

Szklarska Por?ba Szrenica. Szrenica to karkonoski szczyt, na który prowadzi krzese?kowa kolej linowa. Pod szczytem górna stacja wyci?gu krzese?kowego w Szklarskiej Por?bie i pocz?tek nartostrad.

 

Wyci?gi Narciarskie

Wyci?gi Narciarskie w Szklarskiej Por?bie. Tereny do uprawiania narciarstwa zjazdowego i snowboardu mo?na podzieli? na dwa regiony: miasto (w tym wyci?gi przy szosie do Jakuszyc) i SKI Arena Szrenica. Dla bardziej wymagaj?cych atrakcj? b?dzie kompleks Szrenicy. 

 

Wodospad Kamie?czyka & schronisko Kamie?czyk

Szklarska Por?ba Wodospad Kamie?czyka. Wodospad Kamie?czyka to najwy?ej po?o?ony (846m n.p.m) i najwy?szy zarazem (wysoko?? 27 m) wodospad po polskiej stronie Karkonoszy. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba
 •  +48 75 752 60 85
 

Wodospad Szklarki & schronisko Kochanówka

Szklarska Por?ba Wodospad Szklarki. Wodospad Szklarki to drugi co do wielko?ci wodospad w polskich Karkonoszach, po?o?ony jest przed wjazdem do Szklarskiej Por?by, niedaleko krajowej drogi nr. 3.

 •  58-573 Piechowice
 •  +48 781 024 159
 

Zakr?t ?mierci

Zakr?t ?mierci to s?ynny, niebezpieczny zakr?t (prawie nawrót) na wysoko?ci 755 m n.p.m. pomi?dzy Szklarsk? Por?b? a uzdrowiskiem ?wieradów Zdrój. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Armii Krajowej
 

Skwer Radiowej Trójki

Szklarska Por?ba od lat zwi?zana jest z Programem 3 Polskiego Radia - w 1999 roku Trójka og?osi?a Szklarsk? Por?b? Stolic? Programu III Polskiego Radia. Na t? okoliczno?? skwer w centrum miejscowo?ci zosta? nazwany - Skwer Radiowej Trójki. Na skwerze znajduje si? pomnik Ducha Gór, ?aweczki, odbywaj? si? imprezy. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. 1 Maja 1
 

Osada Poszukiwaczy Skarbów

Najnowsza atrakcja Szklarskiej Por?by! Wiernie odtworzone ?redniowieczne urz?dzenia górniczo-hutnicze! INTERAKTYWNA LEKCJA HISTORII!

 •  Szklarska Por?ba, ul. 1 maja 66a
 •  726 541 852
 •  tygiel.val@gmail.com
 

Muzeum Mineralogiczne

W Muzeum Mineralogicznym w Szklarskiej Por?bie przy ulicy Kili?skiego mo?na obejrze? minera?y i skamienia?o?ci z ca?ego ?wiata, a nawet meteoryt Gibeon. Przed budynkiem muzeum znajduje si? LAS KARBO?SKI - to skamienia?e pnie drzewa Dadoxylon, które ros?y oko?o 300 milionów lat temu.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Kili?skiego 20
 •  693 970 880
 •  muzeummineralogiczne@tlen.pl
 

M?yn ?ukasza »

M?yn ?wi?tego ?ukasza to jedna z najstarszych budowli w Szklarskiej Por?bie. W swej bogatej historii by? m.in. m?ynem, tartakiem, karczm?. Dzi? starannie odrestaurowany M?yn ?w. ?ukasza to restauracja, dyskoteka i pokoje go?cinne. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. 1-go Maja 16
 •  +48 535 350 055
 •  mlynlukasza@vp.pl
 

Tajemnicza Studnia

Tajemnicza Studnia znajduje si? w lobby Czarny Kamie? Resort & Spa. Ma 18 m g??boko?ci i stanowi du?? atrakcj? dla wszystkich odwiedzaj?cych nasz obiekt.

 •  ul. Wojska Polskiego 11, Szklarska Por?ba
 •  75 769 38 54
 •  recepcja@czarnykamien.com
 

Dinopark

Dinopark w Szklarskiej Por?bie to kilkadziesi?t replik dinozaurów naturalnej wielko?ci, rozmieszczone na terenie rozleg?ego lasu. W Dinoparku znajduje si? równie? plac zabaw, kino 6D, kolejka rodem z miasteczka Flinstonów, wioska india?ska, ma?pi gaj, sklepik, restauracja.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Muzealna 7
 •  +48 795 577 755
 •  grupy@dinopark.com.pl
 

Park linowy Trollandia

Park linowy Trollandia w Szklarskiej Por?bie to ciekawa atrakcja dla turystów i mieszka?ców. W parku mamy do wyboru dwie trasy zielon? i trudniejsz? czerwon?.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Jedno?ci Narodowej
 •  661 220 004
 •  parki@parkilinowe.pl
 

Krucze ska?y - park linowy

Park linowy Krucze Ska?y zlokalizowany jest na ska?ach przy Szklarska Por?ba - Jakuszyce. Na terenie o?rodka odbywaj? si? szkolenia i kursy wspinaczkowe.

 •  Szklarska Por?ba, ul. Mickiewicza
 •  503158 607, 507 059
 •  kontakt@quasar.net.pl
 

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada to moc atrakcji, po?o?onych w samym centrum Szklarskiej Por?by: Alpine Coaster, Wie?a Emocji, Mini Cars, Laser Bumper, Mini Golf, Dmucha?ce, Labirynt, Lodowisko, Cafe.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Pstrowskiego 5A
 •  502 425 853, 75 74 2
 •  biuro@parkesplanada.pl
 

Chata Walo?ska

Chata Walo?ska to jedna ciekawszych atrakcji turystycznych w Szklarskiej Por?bie. Chata zwi?zana jest z Walonami i reaktywowanym Sudeckim Bractwem Walo?skim. Kultywuje si? tu wielowiekowe tradycje poszukiwaczy skarbów gór.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Ko???taja 12
 •  75 717 29 56
 •  chatawalonska@post.pl
 

Szko?y narciarskie, wypo?yczalnie sprz?tu zimowego i serwis sprz?tu

Szko?y narciarskie, wypo?yczalnie sprz?tu zimowego i serwis sprz?tu.

 

Dom Wlastimila Hofmana

Dom malarza, ucznia J. Malczewskiego - Wlastimila Hofmana, który od 1947 roku do ?mierci mieszka? i tworzy? w Szklarskiej Por?bie. Obecnie dom jest w?asno?ci? prywatna, ale po telefonicznym uzgodnieniu gospodarze udost?pniaj? dom zwiedzaj?cym. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Matejki 23
 •  75 717 27 52
 

Dom Jana Sztaudyngera

Przy ulicy 1 Maja 55 w Szklarskiej Por?bie znajduje si? dom, w którym w latach 1946-1950 tworzy? Jan Sztaudynger - satyryk, poeta, teoretyk lalkarstwa wspania?y fraszkopisarz. Niestety, w 2005 roku sp?on??a znaczna cz??? budynku.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. 1 Maja 55
 

Dom Hauptmannów

Dom Garharta i Carla Hauptmannów zosta? zbudowany pod koniec XIX wieku w Szklarskiej Por?bie. Po adaptacji (od 1994 r.) mie?ci si? w nim oddzia? Muzeum Karkonoskiego z ekspozycja sta?? po?wi?con? pisarzom. Ciekawa ekspozycja po?wi?cona jest legendarnej postaci Ducha Gór - w salach na parterze. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. 11-go listopada 23
 •  75 717 26 11
 

Park Ducha Gór

Ciekawym miejscem na mapie atrakcji Szklarskiej Por?by jest Park Ducha Gór. Mo?na tam odwiedzi? mi?dzy innymi Chat? Rzepichy Zielarki oraz Chat? Wodnika Po?ytecznego.

 •  ul. 11 Listopada 23, Szklarska Por?ba
 •  75 717 26 11
 

DREAM JUMP Karkonosze

Dream Jump w Kostrzycy ko?o Karpacza to najpi?kniej po?o?ona wie?a do skoków i jednocze?nie najbardziej ekstremalna atrakcja Karkonoszy. 

 •  ul. T. Ko?ciuszki 142, Kostrzyca k/Szklarskiej Por?by
 •  691 669 904
 •  kontakt@dreamjump.pl
 

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Por?bie to placówka Karkonoskiego Parku Narodowego. Centrum prezentuje przyrod? i histori? powstawania Karkonoszy, unikaln? faun? i flor? Karkonoszy, cechy charakterystyczne, a tak?e wp?yw ludzi na ten pi?kny region i konieczno?? jego ochrony dla przysz?ych pokole?.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Okrzei 28
 •  75 717 21 24
 

Ko?ció? Bo?ego Cia?a

Ko?ció? Bo?ego Cia?a w Szklarskiej Por?bie zosta? wybudowany w stylu neoroma?skim, w latach 1884-86. We wn?trzu znajduj? si? obrazy Wlastimila Hofmana.

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Wyszy?skiego 2
 

Ko?ció? Niepokalanego Serca NMP

Ko?ció? Niepokalanego Serca Naj?wi?tszej Marii Panny w Szklarskiej Por?bie zosta? wybudowany w latach 1754-86. Jego wn?trze zdobi? barokowa ambona, obrazy Wlastimila Hofmana oraz zabytkowe ?yrandole. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba, ul. Piastowska 2
 •  75 717 22 82
 

Z?oty Widok

Nad dolin? Kamiennej wznosi si? jeden z najlepszych punktów widokowych na Karkonosze. Z?oty widok to próg skalny po?o?ony na wysoko?ci 610 m n.p.m.

 •  Szklarska Por?ba
 

Chybotek

Chybotek - kilkumetrowej wysoko?ci zespó? granitowych bloków. Najwy?ej po?o?ony siedmiok?tny kamie? o wadze kilkudziesi?ciu ton i ?rednicy oko?o czterech metrów wsparty jest jedynie w dwóch miejscach. Daje si? on rozko?ysa? i st?d nazwa – „Chybotek”. 

 •  58-580 Szklarska Por?ba
 

Stare chaty sudeckie »

Stare chaty sudeckie w Szklarskiej Por?bie mo?na spotka? w Bia?ej Dolinie i na Marysinie. Chaty sudeckie to drewniane i murowano - drewniane domy, o konstrukcji zr?bowej i przys?upowej z XIX wieku. wi?cej »

 

Huta Szk?a Kryszta?owego Julia w Piechowicach

Huta Szk?a Kryszta?owego Julia w Piechowicach niedaleko Szklarskiej Por?by to ciekawa atrakcja turystyczna na niepogod? zarówno dla dzieci jak i dla doros?ych. Mo?na zobaczy? niezwyk?y proces wytwarzania kryszta?u w pracuj?cej hucie, dzieci mog? wzi?? udzia? w warsztatach. Przy hucie dzia?a sklepik firmowy. 

 •  58-573 Piechowice, ul. ?ymierskiego 73
 •  +48 757 698 094
 •  turystyka@hutajulia.com
 

Narciarstwo Biegowe »

Szklarska Por?ba narciarstwo biegowe. Szklarska Por?ba narciarstwo biegowe. O?rodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu Jakuszyce znany jest narciarzom co rok odbywa si? tutaj - Bieg Piastów. 

 •  O?rodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu Jakuszyce
 

Kolej Izerska

Na pocz?tku XX stulecia zosta?a wybudowana linia kolejowa, klucz?ca w?ród gór Izerskich i Karkonoszy. W 2010 roku zosta?a uruchomiona Kolej Izerska - po??czenie kolejowe Jelenia Góra - Cieplice - Szklarska Por?ba - Jakuszyce - Harrachov. Trasa stanowi wielk? atrakcj? turystyczn? - jest wyj?tkowo malownicza - wiele zakr?tów, urwiska a nawet krótki tunel. 

 

Wy?cigi psich zaprz?gów

Szklarska Por?ba wy?cigi psich zaprz?gów. Jakuszyce to miejsce, w którym odbywaj? si? mi?dzynarodowe zawody psich zaprz?gów.  

Wysoki Kamie?

Wysoki Kamie? (Hochstein) 1058 m n.p.m. le?y w Sudetach Zachodnich, tu? nad Szklarsk? Por?b?. Ze szczytu rozci?ga si? wybitnie bogaty widok na: Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie oraz Rudawy Janowickie. Na szczycie schronisko Wysoki Kamie?, które oferuje ciep?e napoje, posi?ki oraz pami?tki. 

 •  Szklarska Por?ba
 •  golbam@wp.pl
 

Szlaki Turystyczne

Karkonosze stanowi? prawdziwy raj dla mi?o?ników pieszych w?drówek. Na ich terenie wyznaczono wiele szlaków turystycznych, dzi?ki którym mo?na bezpiecznie zwiedza? t? pi?kn? krain? i zobaczy? wspania?e krajobrazy.

 

Stadion sportowy

Stadion sportowy - Szklarska Por?ba Stadion znajduje si? przy Placu Sportowym w odleg?o?ci 300 m od centrum. Po?o?ony jest na wysoko?ci 700m n.p.m. Ze wzgl?du na po?o?enie jest cz?stym miejscem treningów lekkoatletów kad... 

 •  Plac Sportowy 5, Szklarska Por?ba
 •  +48 795 442 174
 • sekretariat@sport.szklarskaporeba.p
 
 
 

?cie?ki dydaktyczne KPN

Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego wytyczonych jest 9 przyrodniczych ?cie?ek dydaktycznych wyposa?onych w stanowiska dydaktyczne. Ich przebieg cz?sto pokrywa si? z przebiegiem znakowanych szlaków turystycznych, z t? ró?nic?, ?e s? dodatkowo oznaczone bia?ym kwadratem z biegn?cym po przek?tnej zielonym paskiem. 

 

Szlak Walo?ski

Szlak Walo?ski to ?atwa trasa, dost?pna dla wszystkich turystów - niezale?nie od wieku i stopnia przygotowania, bogato ilustrowana tablicami z opisami najciekawszych atrakcji na szlaku, oznaczona jako ?cie?ka dydaktyczna kolorem czerwonym. 

 

Magiczny Szlak Ducha Gór

Magiczny Szlak Ducha Góry powsta? z my?l? o rodzinnych w?drówkach po Karkonoszach. W najciekawszych punktach szlaku znajduj? si? granitowe g?azy z tajemniczymi hologramami, stanowi?ce cz??? gry terenowej. 

 

Trasy Rowerowe

W Karkonoszach s? wyznaczone miejsca i konkretne odcinki szlaków, po których mo?na porusza? si? rowerem. 

 

Góry Izerskie

W zachodniej cz??ci Sudetów znajduj? si? Góry Izerskie. Dzi?ki temu, ?e nie s? zbyt wysokie s? wygodniejsze do w?drówek, idealne dla kolarstwa górskiego i narciarstwa biegowego.

 

Dyskoteki i kluby

Utrzymany w klasycznym klimacie lokal, w którym mo?na spotka? ró?ne nastroje muzyczne. W klubie organizowane s? koncerty. W M?ynie ?ukasza oprócz nowo?ci mo?emy si? przenie?? w czasie do lat 80 i 90. W Restauracji Kaprys muzyka na ?ywo.

 •  ul. Objazdowa 1, ul. 1 Maja 16, ul. Jedno?ci Narodowej 12
 

Teatr Nasz w Micha?owicach

Teatr Nasz to Kraina Dobrego Humoru. To wyj?tkowe miejsce tworz? od 1991 roku Jadwiga i Tadeusz Kutowie, ma??e?stwo zawodowych aktorów. 

 •  ul. Kolonijna 27, 58-573 Piechowice-Micha?owice
 •  75 755 47 44
 •  teatr@teatrnasz.pl
 

Ko?ció?ek Wang w Karpaczu

?redniowieczna drewniana ?wi?tynia Wang jest najwi?ksz? atrakcj? Karpacza. Zosta?a zbudowana w XII wieku w miejscowo?ci Vang w po?udniowej Norwegii i przeniesiona w Karkonosze w XIX w.

 •  ul. Na ?nie?k? 8, Karpacz
 •  75 75 282 90
 •  wang@wang.com.pl
 

Muzeum Zabawek w Karpaczu

W Muzeum Zabawek w Karpaczu, mo?na podziwia? kolekcj? lalek i zabawek z ca?ego ?wiata - ponad 2000 eksponatów 

 •  ul. Kolejowa 3, Karpacz
 •  75 76 18 523
 •  muzeumzabawek@poczta.onet.pl
 

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

Muzeum Sportu i Turystyki znajduje si? w centrum Karpacza. Mo?na tu obejrze? eksponaty dotycz?ce historii turystyki karkonoskiej, dziejów sportu zimowego w Karkonoszach lub ?rodowiska przyrodniczego Karkonoszy.

 •  ul. M. Kopernika 2, Karpacz
 •  75 76 19 652
 •  muzeumsportu@dolnyslask.pl
 

Western City w ?ciegnach k/Karpacza

Po?o?one mi?dzy Karpaczem a ?ciegnami Western City pozwala odwiedzaj?cym na przeniesienie si? do czasów ameryka?skiego Dzikiego Zachodu.

 •  ?ciegny k/Karpacza
 •  75 761 95 60
 •  karpacz@western.com.pl
 

Pa?ace Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej

Okolice Jeleniej Góry pe?ne s? okaza?ych pa?aców i ?redniowiecznych zamków, a ich mnogo?? i pi?kno jest porównywane do zamków z doliny Loary.

 

Zamki Karkonoszy

Ca?a Kotlina Jeleniogórska i okolice Szklarskiej Por?by obfituj? oprócz pa?aców w liczne zamki i obronne warownie 

 

Bobrowe Ska?y

Bobrowe Ska?y to formacja skalna na pó?nocno-wschodnim stoku góry Ciemniak w Górach Izerskich. Oferuj? blisko 60 ubezpieczonych dróg wspinaczkowych a na ich szczycie znajduje si? punkt widokowy na Karkonosze, Kotlin? Jeleniogórsk? oraz Rudawy Janowickie. Proponujemy piesz?, oko?o 4 km wycieczk? z Górzy?ca. 

 

Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu

W Karkonoskich Tajemnicach, poza lekcj? historii oraz techniki Odwiedzaj?cy otrzymaj? prawdziw? lekcj? ?ycia w górach rz?dzonych przez czary i niezbadane zjawiska przyrody.

 •  ul. Mickiewicza 1a, Karpacz
 •  75 76 19 999
 •  karkonoskietajemnice@gmail.com
 

Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie

Tylko w tym miejscu mo?esz zaobserwowa? wiele zjawisk natury i czynnie w nich uczestniczy?. Tu zdob?dziesz umiej?tno?ci oraz wiedz? w na prawd? ciekawy sposób. 

 •  ul. Dobków 66, ?wierzawa
 •  75 617 14 68
 •  kontakt@sudeckazagroda.pl